წლიური ანგარიში
2017 წელს მედია ახალი გამოწვევების წინაშე დადგა - არაერთი ინიციატივა გაისმა, რომელიც მედიის და ზოგადად გამოხატვის თავისუფლების საფრთხეს უქმნიდა - იქნებოდა ეს მოსამართლეთა კრიტიკის შეზღუდვის სურვილი, ჟურნალისტისთვის წყაროს გათქმის დავალდებულება, მედიაომბუდსმენის ინსტიტუტის შექმნა თუ სიძულვილის ენის თვითრეგულირებიდან რეგულირებაში გადატანა. არც ერთი აღნიშნული მცდელობა ვერ რეალიზდა, თუმცა ცხადად გამოჩნდა მედიის კონტროლის სურვილი და მოსალოდნელია, რომ ამ თემებზე მსჯელობა გაგრძელდება. ცალკე უნდა აღინიშნოს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, ავფგან მუხტარლის თბილისიდან გატაცების საქმე, რომელიც კვალავც ბურუსითაა მოცული და ჟურნალისტებმა ვერ მიიღეს ბევრ კითხვაზე პასუხი. ამიტომაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მედიის წარმომადგენელთა შეთანხმებული პოზიცია და ღირებულებები. ამ პროცესში კი სულ უფრო ძლიერდება მედიის თვითრეგულირების, შესაბამისად ქარტიის როლი. ჟურნალისტებმა უნდა შეძლონ აჩვენონ საზოგადოებას, დაინტერესებულ პირებს, რომ თავად შესწევთ უნარი დაშვებული ხარვეზების გამოსწორების, სტანდარტების გაუმჯობესების და აღარ დატოვონ ადგილი რეგულირების სურვილისთვისაც კი.

წინამდებარე ანგარიში ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის 2017 წლის მუშაობას ასახავს არსებული გამოწვევების საპასუხოდ. ქარტია საკუთარი სტრატეგიული გეგმის თანახმად რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს, მათ შორისაა ქარტიის მუშაობის ეფექტიანობის ამაღლება, ჟურნალისტთა პროფესიული განათლება, უფლებები და მედიაგარემო, ქარტიის ორგანიზაციული მართვის დახვეწა და ქარტიის ფინანსური შესაძლებლობების განვითარება. განხორცილებული აქტივობები სწორედ ამ ძირითადი გეგმის შესაბამისად არის წარმოდგენილი.

იხილეთ ანგარიში სრულად
წინამდებარე ანგარიში მოიცავს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის 2016 წლის საქმიანობის მი­ მოხილვას. წელს პირველად შეიქმნა წლიური ანგარიში. მას ტრადიციული სახე მიეცემა და წარედგინება როგორც საერთო კრებას, ასევე ყველა დაინტერესებულ პირს.

2016 წელი რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქ­ტით გამოირჩა - გაიზარდა საბჭოში განსახილ­ ველად შემოსული განცხადებების რაოდე­ ნობა. ქარტიის არსებობის განმავლობაში პირველად განმცხადებლებს შორის იყო არა­ სრულწლოვანიც. ასევე, წელს პირველად შე­მოვიდა განცხადება მეორე პრინციპის დარ­ ღვევასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს ჟურნალისტის იძულებას მოიქცეს საკუთარი სინდისის წინააღმდეგ.

ისევე როგორც გასულ წელს, 2016 წელსაც გა­ გრძელდა პროექტების განხორციელება და პარტნიორ დონორ ორგანიზაციებთან თანამ­ შრომლობა. წელს პირველად ქარტიამ თანა­ მშრომლობა დაიწყო გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) და წინასაარჩევნოდ სატელევიზიო მედიამონიტორინგი სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში განახორციელა

ასევე 2016 წელს დაიწყო სხვდასხვა საკითხის გაშუქების კონკრეტული სახელმძღვანელო წე­ სების შექმნა, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარება ჟურნალისტებს ეთიკური დილემების გადაწყვე­ტაში.


იხილეთ ანგარიში სრულად